สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน           เว็บไซต์ มทร.ศรีวิชัย
 
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
 
  สงขลา
 
  วิทยาลัยรัตภูมิ
 
  วิทยาเขตตรัง
 
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
 
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
 
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม)
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 
  วิทยาลัยรัตภูมิ